Program för 2020-talet

Bildning förenar Sverige

En miljon människor i alla landets kommuner bildar sig varje år i studiecirklar om allt mellan himmel och jord.

Här lyfter vi fram tio områden där vi bidrar särskilt till samhällsutvecklingen. Ett åtagande vi tio studieförbund gör gemensamt för det kommande decenniet. Varje studieförbund gör inte allt. Men tillsammans gör vi stor skillnad.

1. 100 år till av demokrati

Studieförbunden bildades för att demokratisera Sverige. 

Folkbildningen genomsyras av demokratiska grundvärderingar och demokratisk bildning men utmärks också av en demokratisk pedagogik. 

Studieförbunden är nav i civilsamhällets demokratiska nätverk, i föreningslivet. Våra 100 000 ideella ledare bygger samhälle. 

Nu ökar vi takten och stärker demokratiarbetet – det har kanske aldrig varit viktigare.

2. Klimatet kräver hållbar bildning

Att göra samhället hållbart är vår tids avgörande fråga. 

Det kräver att fler får ökade kunskaper, insikter, åsikter som grund för aktiv handling. De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 är uppfordrande även i Sverige. 

Studieförbunden ska bli ännu bättre på att ge människor verktyg att förstå och reflektera kring hur de kan agera som individer och gemensamt att möta klimatfrågan och bygga ett hållbart samhälle.

3. Folkbildning med nya svenskar

Studieförbunden driver folkbildning med asylsökande och andra utrikes födda som varit kort eller länge i Sverige om det svenska språket, samhället och kulturen. 

Det arbetet bygger vi underifrån med stark lokal närvaro. Människor ska kunna odla sitt eget kulturarv. 

Vi har organisationen, kompetensen och engagemanget och kan göra så mycket mer för integrationen med bättre förutsättningar.

4. Folkbildning i hela Sverige

Trenden med minskade resurser från kommuner och regioner måste vändas. Samhällsengagemanget måste stärkas över allt, i alla grupper. 

Studieförbunden kommer att fortsätta med folkbildning och kultur i alla landets kommuner och överger varken landsbygd eller avfolkningsorter.

5. Positiv kraft i marginaliserade stadsdelar

Studieförbunden vill utveckla bättre folkbildning och fler mötesplatser i utsatta områden. 

Vår folkbildning bidrar till innovativ social organisering. Vi bygger tillit – och stärker samhället i dess mångfald. 

Studieförbunden ska öka insatserna för att bli starkare, mer aktiva och engagera fler människor i marginaliserade stadsdelar än på andra håll. 

6. Ökat deltagande i kulturen

Kulturpolitiken ska ge förutsättningar för allas deltagande i kulturlivet – men det målet nås inte. Kultur är den största verksamheten inom studieförbunden. 

Bredden och delaktigheten i studieförbundens deltagarkultur är väsentligt större än i kulturinstitutionerna. Vi når 20 miljoner deltagare och finns även på landsbygden. 

Studieförbundens roll i att öka delaktigheten och bredden i kulturverksamheter stärks.

7. Studiecirklar är en viktig väg till jobb

Lärandet inom studieförbunden minskar kunskapsskillnader och utbildningsklyftor. 

Studieförbunden är första länken i en folkbildningskedja som aktiverar de som har de största behoven. Nätverk som formas i våra studier och genom våra samverkansorganisationer öppnar vägar till arbete. 

Vi vill öppna fler vägar från studiecirklar till jobb eller vidare studier.

8. Digitalisering för alla

Hela samhället digitaliseras på alla plan. I den utvecklingen lämnas många idag efter. 

Studieförbunden har en unik bredd i deltagande. Vi kan spela en roll ingen annan kan ta att få med alla i samhället på digitaliseringen.

9. Bildning för folkhälsa

I studieförbunden möts människor, vi bryter ensamhet och isolering. 

Gemenskap är stärkande – ingen mår bra av att känna sig ensam. Bildning och kultur gör att människor mår bättre. 

För oss är det viktigt med en välutvecklad verksamhet för deltagare med funktionsvariationer och psykisk ohälsa. 

Studier rustar människor för en hälsosammare livsstil vad gäller kost och motion, alkohol och rökning.

10. Möten bygger tillit

Människor som lär sig mer om var vi kommer ifrån, hur vi lever idag och vilken framtid vi kan skapa tillsammans formar ett bättre samhälle där tilliten stärks. 

Det händer på möten där deltagaren kan vara sig själv och prata om svåra frågor. Det sker där människor möts i samtal och bildning – det sker i studieförbunden. 

Det behövs ännu fler mötesplatser för bildning.