Remissvar Demokrativillkorsutredningen

Studieförbundens yttrande över Demokrativillkorsutredningens betänkande ”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället”(SOU 2019:35)

Studieförbunden svarar regelbundet på remisser inom politiska områden som berör våra medlemmar. Här hittar du våra remissvar från de senaste tre åren. Söker du ett äldre remissvar kan du vända dig till info@studieforbunden.se.